Philologia Mediana

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Web-сајт часописа: http://www.philologiamediana.com

Часопис Philologia Mediana објављује оригиналне радове из свих области истраживања књижевности (књижевна историjа, теориjа књижевности, методологиjа проучавања књижевности, компаративистика), и језика, грађу и приказе. Категоризован је као домаћи часопис за хуманистичке науке (М51). Индексиран је у базама PKP Index и Ерих Плус.

Часопис Philologia Mediana сврстан у часописе класе А на италијанској листи хуманистичког сектора 10 (књижевности/језици), коју је одобрила министарска комисија ANVUR

ISSN (Штампано изд.) 1821-3332

ISSN (Онлајн) 2620-2794

 

Уредништво часописа "Philologia Mediana"

Главни уредник
Горан М. Максимовић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)

Уредник
Јелена Јовановић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)

Уредништво
Ирена Арсић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)
Николета Момчиловић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)
Снежана Божић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)
Михаило Антовић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)
Селена Станковић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)
Снежана Милосављевић Милић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)
Дејан Марковић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)
Жан Марк Веркруис (Универзитет Артоа, Француска)
Сања Мацура (Универзитет у Бањалуци, Филолошки факултет, Босна и Херцеговина)
Немања Радуловић (Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија)
Вирна Карлић (Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет, Хрватска)
Катја Бакија (Универзитет у Дубровнику, Одјел за комуникологију, Хрватска)
Наталија Ниагалова (Универзитет Велико Трново, Св. Ћирил и Методије, Филолошки факултет, Бугарска)
Слободанка Владив Гловер (Monash University, Факултет уметности, Аустралија)
Сања Бошковић-Данојлић (Универзитет у Поатјеу, Факултет за језике и књижевност, Француска)
Љиљана Бањанин (Универзитет у Торину, Департман за стране језике, књижевности и модерне културе, Италија)
Марко Јесеншек (Универзитет у Марибору, Филозофски факултет, Словенија)
Иван Чарота (Белоруски државни универзитет, Филолошки факултет)
Светислав Костић (Карлов универзитет у Прагу, Филозофски факултет)

Секретар
Александар М. Новаковић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија)

 


 

About the "Philologia Mediana" Journal

Website: http://www.philologiamediana.com

Philologia Mediana is a national journal for human sciences (M51). Philologia Mediana publishes original papers from all fields of literature research (literary history, literary theory, a methodology of literature studies, comparative studies), and languages, materials and reviews. It is indexed in PKP Index, and Erih Plus.

Philologia Mediana is classified in Class A journals on the Italian list of Humanities Sector 10 (Literature / Languages), approved by the ANVUR Ministerial Commission.

ISSN (Printed) 1821-3332

ISSN (Online) 2620-2794

 

Editorial Board of the “Philologia Mediana” Journal

Editor-in-Chief
Goran M. Maksimović (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)

Editor
Jelena Jovanović (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)

Editorial team
Irena Arsić (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)
Nikoleta Momčilović (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)
Snežana Božić (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)
Mihailo Antović (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)
Selena Stanković (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)
Snežana Milosavljević Milić (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)
Dejan Marković (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)
Jean’Marc Vercruysse (Artois University, France)
Sanja Macura (University of Banja Luka, Faculty of Philology, Bosnia and Herzegovina)
Nemanja Radulović (University of Belgrade, Faculty of Philology, Serbia)
Virna Karlić (University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Croatia)
Katja Bakija (University of Dubrovnik, Department of Communicology, Croatia)
Natalija Niagalova (Veliko Trnovo University St. Cyril and Methodius, Faculty of Philology, Bulgaria)
Slobodanka Vladiv Glover (Monash University Faculty of Arts, Australia)
Sanja Bošković-Danojlić (University of Poitiers, Faculty of Languages and Literature, France)
LJiljana Banjanin (University of Turin, Department of Foreign Languages, Literatures and Modern Cultures, Italy)
Marko Jesenšek (University of Maribor, Faculty of Philosophy, Slovenia)
Ivan Čarota (Belarusian State University, Faculty of Philology, Republic of Belarus)
Svetislav Kostić (Charles University in Prague, Faculty of Philosophy, Czech Republic)

Secretary
Aleksandar M. Novaković (University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia)