Годишњак за психологију

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Web-сајт годишњака: http://www.psihologijanis.rs/godisnjak.asp

Годишњак за психологију је научни часопис Департмана за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, који објављује оригиналне научне радове, прегледне чланке и кратке извештаје (на енглеском језику) из свих области психологије. Часопис је покренут 2003. године, а од почетка 2018. часопис има нови уређивачки одбор чији је циљ да обједини радове аутора са различитих институција, како у земљи, тако и у иностранству, те да у наредном периоду ради на испуњавању критеријума за вишу категорију.

Рукописи се упућују на рецензију тек након почетне процене подобности за објављивање у часопису и рецензирају се од стране два независна и анонимна рецензента. На основу резултата рецензије редакција часописа доноси одлуку о објављивању рада и о томе обавештава аутора.

Приликом уређивања и разрешавања етички спорних питања уредништво часописа се руководи Етичким кодексом о објављивању радова и спречавању злоупотребе података Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Етички кодекс

Главне и одговорне уреднице су Јелисавета Тодоровић, редовни професор и Миљана Спасић Шнеле, доцент, обе са Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

ЈЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВИЋ је редовни професор на Департману за психологију на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, на коме ради од 1998. године. На основним и мастер студијама психологије држи наставу на предметима: Увод у психологију, Историја психологије, Психологија породице, Психологија адолесценције, Образовање деце са сметњама и тешкоћама у развоју и Културно историјска психологија. На докторским академским студијама држи наставу из предмета: Савремени трендови у психологији породице. Њена сфера истраживачког интересовања су васпитни стилови родитеља, породични односи, квалитет брака, задовољство животом, карактеристике адолесценције, ризична сексуална понашања адолесцената, самопоштовање и представа о себи, депресивност младих, одлив мозгова. Такође се интересује за проблеме особа са сметњама у развоју. Завршила је четворогодишњу едукацију из породичне системске психотерапије, двогодишњу едукацију из основа психодинамског саветовања, две године едукације из конструктивистичке психотерапије и шестомесечну обуку из клијентом усмерене психотерапије, као и низ едукативних радионица из области психосоцијалне подршке. Оснивач је акредитоване психотерапијске школе Еклектичка психотерапија. Била је управник Центра за психолошка истраживања, управник Департмана за психологију, а актуелно је председник Већа докторских студија на Филозофском факултету. Била је и члан Матичног научног одбора за филозофију, психологију, педагогију и социологију при Министарству науке РС. Од доласка на факултете учесник је свих пројеката Департмана за психологију Филозофског факултета у Нишу, а које је финасирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС (последња два су: Усклађивање улога на послу и у породици и Индикатори и модели прилагођавања породичних и пословних улога), као и пројеката које је финансирала EACEA (TEMPUS MASTS пројекат бр 511170, Master programme for subject teachers. Била је и координатор TEMPUS SHESPSS пројекта бр 544246 Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery). Била је сарадник на још два међународна пројекта: Educating for Democracy and Human Rights; и Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences, као и пројектима Филозофског факултета: Примењена психологија у функцији квалитета живота појединца у заједници (новембар 2019-јун 2020) и Евалуација и јачање капацитета основних академских студија социјалне политике и социјалног рада. Аутор је бројних референци које се налазе на адреси: http://npao.ni.ac.rs/filozofski-fakultet/item/149-jelisaveta-todorovic. Њен ORCID је https://orcid.org/0000-0002-9007-6935

МИЉАНА СПАСИЋ ШНЕЛЕ je доцент на Департману за психологију Филозофског факултета у Нишу. Од 2018. године ангажована је на предметима Психологија менталног здравља, Клиничко-социјална психологија, Психологија породице, Психологија полних разлика, Квалитативна истраживања у психологији, Модел сигурне базе у психолошкој пракси. Њена сфера истраживачког интересовања су разумевање фактора повезаних са менталним здрављем особа у различитим фазама животног циклуса, доживљај слике тела, породична психологија, квалитативна истраживања у психологији. Као стипендиста истраживач учествовала је у научно истраживачком пројекту Индикатори и модели усклађивања улога на послу и породици (179002) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у периоду од 2015. до 2019. године. Један је од чланова тима на пројекту Популаризација науке и научних публикација у сфери психологије и социјалне политике (300/1-6-01) Департмана за психологију и Департмана за социјалну политику и социјални рад Филозофског факултета у Нишу. Део је и пројекта Криза идентитета жена које се суочавају са неплодношћу: мешовит методолошки приступ (#1568) који финансира Фонд за науку Репбулике Србије. Аутор је бројних референци које се налазе на адреси: https://npao.ni.ac.rs/filozofski-fakultet/1897-miljana-spasic-snele. Њен ORCID је https://orcid.org/0000-0001-5492-3386

 

РЕДАКЦИЈА ГОДИШЊАКА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

Др Владимир Хедрих, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија

Др Гордана Ђигић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија

Др Ивана Јанковић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија

Др Милица Митровић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија

Др Милица Тошић Радев, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија

Др Душан Тодоровић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија

Др Ивана Михић, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија

Др Мирјана Беара, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Србија

Др Лазар Тењовић, Одељење за психологију, Филозофски факултет Београд, Универзитет у Београду, Србија

Др Милена Белић, Одељење за филозофију, Државни универзитет у Новом Пазару, Србија

Др Драгана Станојевић, Катедра за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привеменим седиштем у Косовској Митровици, Србија

Др Снежана Светозаревић, Одељење за психологију, Филозофски факултет Београд, Универзитет у Београду, Србија

 

МЕЂУНАРОДНИ САВЕТ ГОДИШЊАКА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

José Luis González-Castro, PhD, Department of Educational Science, Faculty of Education, University of Burgos, Spain

Eva Boštjančič, PhD, Department of psychology, Faculty of Philosophy, University of Ljubljana, Slovenija

Lucia Monacis, PhD, General Psychology, Department of Humanities, University of Foggia, Foggia, Italy

Gorjana Vujović, PhD, Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Aleksandra Hadžić, PhD, Faculty of Philosophy, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Marina Ajduković, PhD, Social Work Study Center of the Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia

Maja Parmač Kovačić, PhD, Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Zagreb, Croatia

Rocco Servidio, PhD, Department of Cultures, Education and Society, University of Calabria, Italy

Strahinja Dimitrijević, PhD, Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Banja Luka, Republic of Srpska

Svetlina Koleva, PhD, Departman of General, Experimental and Genetic psychology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria