Годишњак за психологију

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Web-сајт годишњака: http://www.psihologijanis.rs/godisnjak.asp

Годишњак за психологију је научни часопис Департмана за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, који објављује оригиналне научне радове, прегледне чланке и кратке извештаје (на српском и на енглеском језику) из свих области психологије.

Часопис је покренут 2003. године, а од почетка 2018. часопис има нови уређивачки одбор чији је циљ да обједини радове аутора са различитих институција, како у земљи, тако и у иностранству, те да у наредном периоду ради на испуњавању критеријума за вишу категорију.

Рукописи се упућују на рецензију тек након почетне процене подобности за објављивање у часопису и рецензирају се од стране два независна и анонимна рецензента. На основу резултата рецензије редакција часописа доноси одлуку о објављивању рада и о томе обавештава аутора.

Приликом уређивања и разрешавања етички спорних питања уредништво часописа се руководи Етичким кодексом о објављивању радова и спречавању злоупотребе података Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Етички кодекс

Главни и одговорни уредник часописа је Кристина Ранђеловић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Докторирала је у области психологије личности на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду. Од 2008. године ради на Департману за психологију Филозофског факултета у Нишу на предметима Основе психологије личности, Теорије личности, Психологија индивидуалних разлика, Психологија личности и Мултиваријантна статистика. Од 2011. године учествује на научно-истраживачком пројекту (Индикатори и модели усклађивања улога на послу и у породици, 179002D) Министраства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Аутор је и коаутор бројних објављених радова, како у домаћим, тако и у међународним часописима.

 

Редакција Годишњака за психологију

 • Др Јелисавета Тодоровић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Владимир Хедрих, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Гордана Ђигић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Милица Митровић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Милица Тошић Радев, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Ивана Степановић Илић, Институт за психологију, Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • Др Бојана Динић, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Др Драгана Станојевић, Катедра за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

Међународни савет Годишњака за психологију

 • Dr Snezhana Ilieva, Departman za socijalnu psihologiju, psihologiju rada i obrazovanja, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski”, Sofija, Bugarska
 • Dr Camellia Hancheva, Departman za opštu, eksperimentalnu i razvojnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sofiji, Bugarska
 • Dr Siniša Lakić, Studijski program za psihologiju, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Dr Iva Šverko, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
 • Dr Jelena Želeskov Đorić, Lecturer – Psychology, Charles Darwin University, School of Psychological and Clinical Sciences, Australia
 • Dr Maida Koso-Drljević, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Dr Sofija Georgievska, Institutut za socijalni rad i socijalnu politiku, Filozofski fakultet, Univerzitetet “Sv. Kiril i Мetodij” Skoplje, Makedonija