Балканске синтезе

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Руковођена тежњом исказаном још у првој свесци „Књиге о Балкану“ Балканског института, основаног 1934. године, „да се балканске државе зближе, да поставе међусобне чврсте политичке и привредне споразуме и савезе, да се народи балкански узајамно допуњују и помажу, да се међу њима развије дубоко и трајно осећање солидарности и заједнице за које постоје многобројни услови и још већа потреба“, управа Филозофског факултета Универзитета у Нишу покренула је 2014. године часопис за друштвена питања, културу и развој Балкана под називом Балканске синтезе са нескривеном намером и амбицијом да отвори ново интердисциплинарно поље истраживања Балкана и балканских народа.

Часопис је гласило академске заједнице и културне јавности, усмерене ка балканском простору. Негује критички однос према савременој теорији и пракси и афирмише вредности алтернативног мишљења, културе мира и сарадње на Балкану.

Главни и одговорни уредник часописа је проф. др Љубиша Митровић, први професор емеритус Универзитета у Нишу, угледно име српске социологије, руководилац неколицине пројеката из последње две деценије посвећених проблемима културе мира, идентитета и међуетничких односа на Балкану. Има три уредника који се баве различитим аспектима друштвеног живота (историја и култура, регионални развој и сарадња и социологија). Чланови уредништва и научног савета су угледни научни посленици из друштвено-хуманистичких дисциплина из свих универзитетских центара у земљи, суседних балканских држава (Бугарска, Румунија, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,) и других европских (Немачка, Турска, Грчка, Словенија, Хрватска) и светских држава (Русија, САД).

Уредништво је покренуло овај часопис са идејом да представи нови форум за глобалну расправу о бројним важним темама, пре свега историјске, културне и културолошке, цивилизацијске и религијске садржине. Упоредним објављивањем прилога на различитим језицима  балканских народа, замишљено је да часопис Балканске синтезе послужи долазећој генерацији балканских интелектуалаца за критичко суочавање и трагање за истином о геокултурном идентитету и аутентичном алтернативом и стратегијом развоја.

Без одговора на бројна питања данас није могуће дефинисати рационалну стратегију развоја, нити модел културне политике, који би уз очување националног идентитета балканских народа, отварао простор за њихову равноправну комуникацију и партиципацију у регионалне, европске и планетарно-светске процесе глобализације.

Верујемо да часопис Балканске синтезе може одиграти вишеструку значајну улогу, како у међусобном упознавању наших култура, тако и формирању самосвести савремене балканске научне, културне елите и њиховом ангажовању на изграђивању програма заједничке сарадње и развоја. Својим деловањем може подстицајно да утиче на привредну, политичку и културну елиту Балкана у њиховом трагању за заједничким интересима, у артикулацији платформе регионалне сарадње и развоја, у процесима балканских, европских и светских интеграција.

„Балканске синтезе“ објављују прилоге на различитим језицима балканских народа, као и на енглеском, француском, немачком и руском језику. Сви радови су научног карактера и пролазе анонимну рецензију два рецензента. У досадашњим публикованим бројевима (укупно 15) објављено је 95 текстова: 72 на српском језику (ћирилици и латиници), 10 на бугарском, 2 на македонском, 2 на босанском, 3 на руском, 5 на енглеском и по један на словеначком и хрватском језику. Такође, представљено је у виду приказа 19 различитих књига балканских аутора. Излази три пута годишње и до сада су у целости објављена годишта за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. годину.

 


 

ABOUT THE “BALKAN SYNTHESES” JOURNAL

 

Guided by the aspiration expressed in the very first volume of “The Book on the Balkans” by the Balkan Institute (established in 1934), the point of which was “to bring the Balkan states closer together, to form solid political and economic agreements and alliances, to make the Balkan nations complement and support each other, to help them develop a deep and lasting feeling of solidarity and community for which there are many circumstances and an even greater need,”, the administration of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Niš launched a journal for social issues, culture, and development in the Balkans in 2014, titled Balkan Syntheses, with an overt intention and an ambition to open a new interdisciplinary field of research on the Balkans and the Balkan nations.

The journal is a newsletter of the academic and cultural comunity, targeting the Balkans. It nurtures a critical attitude towards the contemporary theory and practice and affirms the values of alternative thinking, a culture of peace and cooperation in the Balkans.

The editor-in-chief of the journal is Prof. Dr Ljubiša Mitrović, the first professor emeritus at the University of Niš, a leader of several projects dedicated to the problems of the culture of peace, identity, and interethnic relations in the Balkans and a respectable name in the field of Serbian sociology. The journal has three editors dealing with different aspects of the social life (history and culture, regional development, and collaboration and sociology). Members of the editorial board and the scientific council are distinguished employees in the field of social and humanistic disciplines coming from all the University centers in the country, from the neighboring Balkan countries (Bulgaria, Romania, Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina), European (Germany, Turkey, Greece, Slovenia , Croatia) and other countries in the world (Russia, USA).

The editorial board launched this magazine with the idea of introducing a new forum for a global discussion on a number of important topics, the content of which is primarily historical, civilized and cultural, civilizational and religious. The journal Balkan Syntheses is simultaneously publishing articles in different languages of the Balkan nations, all in order to assist the incoming generation of the Balkan intellectuals with the critical confrontation and a quest for truth about the geocultural identity and an authentic alternative and development strategy.

It is not possible to define a rational development strategy nowadays, nor a model of cultural policy, which would preserve the national identity of the Balkan peoples and at the same time open space for their equal communication and participation in regional, European, and global processes of globalization, unless we answer numerous questions.

We believe that the Balkan Syntheses journal can play a multifaceted, significant role, both in getting to know each other's cultures, as well as in forming the self-awareness of the contemporary Balkan scientific, cultural elite and engaging them in building the program of joint cooperation and development. This journal can positively affect the economic, political, and cultural elite of the Balkans in their pursuit of common interests, in articulating a platform for regional cooperation and development, in the processes of the Balkan, European, and global integrations.

“Balkan Syntheses” publishes contributions in various languages of the Balkan nations, as well as in English, French, German, and Russian. All papers are scientific in nature and are anonymously reviewed by two reviewers. In the numbers published so far (15 in total) there have been 95 texts: 72 in Serbian (Cyrillic and Latin), 10 in Bulgarian, 2 in Macedonian, 2 in Bosnian, 3 in Russian, 5 in English, and one in Slovenian and Croatian, separately. Also, the reviews of 19 different books by the Balkan authors have been presented. It is published three times a year and so far the 2014, 2015, 2016, 2017, and 2018 editions have been published in their entirety.