Балканске синтезе

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Руковођена тежњом исказаном још у првој свесци „Књиге о Балкану“ Балканског института, основаног 1934. године, „да се балканске државе зближе, да поставе међусобне чврсте политичке и привредне споразуме и савезе, да се народи балкански узајамно допуњују и помажу, да се међу њима развије дубоко и трајно осећање солидарности и заједнице за које постоје многобројни услови и још већа потреба“, управа Филозофског факултета Универзитета у Нишу покренула је 2014. године часопис за друштвена питања, културу и развој Балкана под називом Балканске синтезе са нескривеном намером и амбицијом да отвори ново интердисциплинарно поље истраживања Балкана и балканских народа.

Часопис је гласило академске заједнице и културне јавности, усмерене ка балканском простору. Негује критички однос према савременој теорији и пракси и афирмише вредности алтернативног мишљења, културе мира и сарадње на Балкану.

Главни и одговорни уредник часописа је проф. др Љубиша Митровић, први професор емеритус Универзитета у Нишу, угледно име српске социологије, руководилац неколицине пројеката из последње две деценије посвећених проблемима културе мира, идентитета и међуетничких односа на Балкану. Има три уредника који се баве различитим аспектима друштвеног живота (историја и култура, регионални развој и сарадња и социологија). Чланови уредништва и научног савета су угледни научни посленици из друштвено-хуманистичких дисциплина из свих универзитетских центара у земљи, суседних балканских држава (Бугарска, Румунија, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,) и других европских (Немачка, Турска, Грчка, Словенија, Хрватска) и светских држава (Русија, САД).

Уредништво је покренуло овај часопис са идејом да представи нови форум за глобалну расправу о бројним важним темама, пре свега историјске, културне и културолошке, цивилизацијске и религијске садржине. Упоредним објављивањем прилога на различитим језицима  балканских народа, замишљено је да часопис Балканске синтезе послужи долазећој генерацији балканских интелектуалаца за критичко суочавање и трагање за истином о геокултурном идентитету и аутентичном алтернативом и стратегијом развоја.

Без одговора на бројна питања данас није могуће дефинисати рационалну стратегију развоја, нити модел културне политике, који би уз очување националног идентитета балканских народа, отварао простор за њихову равноправну комуникацију и партиципацију у регионалне, европске и планетарно-светске процесе глобализације.

Верујемо да часопис Балканске синтезе може одиграти вишеструку значајну улогу, како у међусобном упознавању наших култура, тако и формирању самосвести савремене балканске научне, културне елите и њиховом ангажовању на изграђивању програма заједничке сарадње и развоја. Својим деловањем може подстицајно да утиче на привредну, политичку и културну елиту Балкана у њиховом трагању за заједничким интересима, у артикулацији платформе регионалне сарадње и развоја, у процесима балканских, европских и светских интеграција.

„Балканске синтезе“ објављују прилоге на различитим језицима балканских народа, као и на енглеском, француском, немачком и руском језику. Сви радови су научног карактера и пролазе анонимну рецензију два рецензента. У досадашњим публикованим бројевима (укупно 15) објављено је 95 текстова: 72 на српском језику (ћирилици и латиници), 10 на бугарском, 2 на македонском, 2 на босанском, 3 на руском, 5 на енглеском и по један на словеначком и хрватском језику. Такође, представљено је у виду приказа 19 различитих књига балканских аутора. Излази три пута годишње и до сада су у целости објављена годишта за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. годину.

 

Уредништво часописа "Балканске синтезе"

ГЛАВНИ УРЕДНИК
Проф. др Љубиша Митровић, професор емеритус, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

УРЕДНИЦИ

 1. проф. др Ема Миљковић Бојанић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу (историја и култура),
 2. проф. др Милорад Божић, Правни факултет, Универзитет у Нишу (регионални развој/сарадња), ,
 3. доц. др Драган Тодоровић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу (друштвена питања и социологија),

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ
Др Ивана Божић Миљковић, Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“, Нови Сад,

ЧЛАНОВИ УРЕДНИШТВА

 • Проф. др Данијела Гавриловић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,
 • Проф. др Александар Лучинеску, Универзитет у Букурешту (Румунија)
 • Проф. др Данијела Поповић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,
 • Проф. др Божо Милошевић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • Проф. др Иван Цветановић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,
 • Проф. др Урош Шуваковић, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,
 • Проф. др Вихрен Бузов, Филозофски факултет, Универзитет у Великом Трнову (Бугарска)
 • Др Борис Попиванов, Софијски универзитет (Бугарска),
 • Доц. др Зоран Димић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,
 • Доц. др Зоран Арацки, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Весна Милтојевић, Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу,
 • Проф. др Златко Жоглев, Универзитет у Битољу (Македонија),
 • Проф. др Јордана Марковић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Ана Коцић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,
 • Ненад Благојевић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

 

Савет часописа "Балканске синтезе"

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Горан Максимовић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

ЧЛАНОВИ САВЕТА

 • Проф. др Љубиша Митровић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Александар Растовић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Дарко Танасковић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду
 • Др Зоран Видојевић, Институт за друштвене науке, Београд
 • Проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић, Машински факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Ђокица Јовановић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • Проф. др Драган Жунић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Јован Базић, Учитељски факултет у Лепосавићу, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • Проф. др Љубинко Милосављевић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Вјекослав Бутиган, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Драгана Стјепановић Захаријевски, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Никола Божиловић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Мирјана Кристовић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Миливоја Павловић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет
 • Проф. др Владимир Вулетић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • Проф. др Предраг Симић, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • Проф. др Тодор Куљић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • Проф. др Петар-Емил Митев, Софијски универзитет (Бугарска)
 • Доц. др Јонут Којокару, Универзитет Лумина, Букурешт (Румунија)
 • Проф. др Васил Проданов, Институт за филозофију, Софија (Бугарска)
 • Проф. др Николај Генов, Слободни универзитет, Берлин (Немачка)
 • dr Dumitru Otovescu, University of Craiova (Romania)
 • Проф. др Петре Георгиевски, Филозофски факултет у Скопљу (Македонија)
 • Проф. др Срђан Вукадиновић, Универзитет у Подгорици (Црна Гора)
 • Проф. др Иван Цвитковић, Факултет политичких наука у Сарајеву (Босна и Херцеговина)
 • Проф. др Сергеј Флере, Универзитет у Марибору (Словенија)
 • Проф. др Хараламбос Тцекерис, Атенс Пантеион Универзитет (Грчка)
 • Доц. др Абидин Темизер, Универзитет Баликесир (Турска)
 • Проф. др Синиша Таталовић, Факултет политичких наука у Загребу (Хрватска)
 • Проф. др Вјеран Катунарић, Универзитет у Задру (Хрватска)
 • Проф. др Валентин Шаленко, Ломоносов универзитет у Москви (Русија)
 • Проф. др Павел Ољхов, Универзитет хуманистичких наука, Белгород (Русија)
 • Проф. др Брацо Ковачевић, Факултет политичких наука у Бања Луци (Република Српска, БиХ)
 • dr Neville S. Arachchige Don, International Research Foundation for Development, San Francisco, USA)

 

Прилози

 


 

ABOUT THE “BALKAN SYNTHESES” JOURNAL

 

Guided by the aspiration expressed in the very first volume of “The Book on the Balkans” by the Balkan Institute (established in 1934), the point of which was “to bring the Balkan states closer together, to form solid political and economic agreements and alliances, to make the Balkan nations complement and support each other, to help them develop a deep and lasting feeling of solidarity and community for which there are many circumstances and an even greater need,”, the administration of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Niš launched a journal for social issues, culture, and development in the Balkans in 2014, titled Balkan Syntheses, with an overt intention and an ambition to open a new interdisciplinary field of research on the Balkans and the Balkan nations.

The journal is a newsletter of the academic and cultural comunity, targeting the Balkans. It nurtures a critical attitude towards the contemporary theory and practice and affirms the values of alternative thinking, a culture of peace and cooperation in the Balkans.

The editor-in-chief of the journal is Prof. Dr Ljubiša Mitrović, the first professor emeritus at the University of Niš, a leader of several projects dedicated to the problems of the culture of peace, identity, and interethnic relations in the Balkans and a respectable name in the field of Serbian sociology. The journal has three editors dealing with different aspects of the social life (history and culture, regional development, and collaboration and sociology). Members of the editorial board and the scientific council are distinguished employees in the field of social and humanistic disciplines coming from all the University centers in the country, from the neighboring Balkan countries (Bulgaria, Romania, Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina), European (Germany, Turkey, Greece, Slovenia , Croatia) and other countries in the world (Russia, USA).

The editorial board launched this magazine with the idea of introducing a new forum for a global discussion on a number of important topics, the content of which is primarily historical, civilized and cultural, civilizational and religious. The journal Balkan Syntheses is simultaneously publishing articles in different languages of the Balkan nations, all in order to assist the incoming generation of the Balkan intellectuals with the critical confrontation and a quest for truth about the geocultural identity and an authentic alternative and development strategy.

It is not possible to define a rational development strategy nowadays, nor a model of cultural policy, which would preserve the national identity of the Balkan peoples and at the same time open space for their equal communication and participation in regional, European, and global processes of globalization, unless we answer numerous questions.

We believe that the Balkan Syntheses journal can play a multifaceted, significant role, both in getting to know each other's cultures, as well as in forming the self-awareness of the contemporary Balkan scientific, cultural elite and engaging them in building the program of joint cooperation and development. This journal can positively affect the economic, political, and cultural elite of the Balkans in their pursuit of common interests, in articulating a platform for regional cooperation and development, in the processes of the Balkan, European, and global integrations.

“Balkan Syntheses” publishes contributions in various languages of the Balkan nations, as well as in English, French, German, and Russian. All papers are scientific in nature and are anonymously reviewed by two reviewers. In the numbers published so far (15 in total) there have been 95 texts: 72 in Serbian (Cyrillic and Latin), 10 in Bulgarian, 2 in Macedonian, 2 in Bosnian, 3 in Russian, 5 in English, and one in Slovenian and Croatian, separately. Also, the reviews of 19 different books by the Balkan authors have been presented. It is published three times a year and so far the 2014, 2015, 2016, 2017, and 2018 editions have been published in their entirety.

 

Editorial Board of the “BALKAN SYNTHESES” Journal

 

EDITOR-IN-CHIEF
Prof. dr Ljubiša Mitrović, Professor Emeritus, Faculty of Philosophy, University of Niš,

ASSOCIATE EDITORS

 1. Dr Ema Miljković Bojanić, Faculty of Philosophy, University of Niš (history and culture),
 2. Dr Milorad Božić, Faculty of Law, University of Niš (regional cooperation),
 3. Dr Dragan Todorović, Faculty of Philosophy, University of Niš (social issues and sociology),

TECHNICAL SECRETARY
Dr Ivana Božić Miljković, Faculty of Legal and Business affairs “Dr Lazar Vrkatic”, Novi Sad,

EDITORIAL BOARD

 1. Dr Danijela Gavrilović, Faculty of Philosophy, University of Niš,
 2. Dr Alexandar Luchinesku, University Bucharest, Romania
 3. Dr Danijela Popović, Faculty of Philosophy, University of Niš,
 4. Dr Božo Milošević, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad,
 5. Dr Ivan Cvetanović, Faculty of Philosophy, University of Niš,
 6. Dr Uroš Šuvaković, Faculty of Philosophy, University of Kosovska Mitrovica,
 7. Dr Vihren Buzov, Faculty of Philosophy, University of Veliko Turnovo, Bulgaria
 8. Dr Boris Popivanov, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria
 9. Dr Zoran Dimić, Faculty of Philosophy, University of Niš,
 10. Dr Zoran Aracki, Faculty of Philosophy, University of Niš,
 11. Dr Vesna Miltojević, Faculty of Occupational Safety, University of Niš,
 12. Dr Zlatko Žoglev, University of Bitola, Macedonia,
 13. Dr Jordana Marković, Faculty of Philosophy, University of Niš,
 14. Mr Ana Kocić, Faculty of Philosophy, University of Niš,
 15. Nenad Blagojević, Faculty of Philosophy, University of Niš,

 

Academic Council of the "Balkan Syntheses" Journal

 

COUNCIL PRESIDENT
Dr Goran Maksimović, Faculty of Philosophy, University of Niš,

COUNCIL MEMBERS

 1. 1. Dr Ljubiša Mitrović, Faculty of Philosophy, University of Niš,
  2. Dr Aleksandar Rastović, Faculty of Philosophy, University of Niš,
  3. Dr Darko Tanasković, Faculty of Philology, University of Belgrade,
  4. Dr Zoran Vidojević, Institute for Social Sciences, Belgrade,
  5. Dr Dragoljub B. Đorđević, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš,
  6. Dr Djokica Jovanović, Faculty of Philosophy, University of Belgrade,
  7. Dr Dragan Žunić, Faculty of Art, University of Niš,
  8. Dr Jovan Bazić, Teachers’ Training Faculty in Leposavić, University of Kosovska Mitrovica,
  9. Dr Ljubinko Milosavljević, Faculty of Philosophy, University of Niš,
  10. Dr Vjekoslav Butigan, Faculty of Philosophy, University of Niš,
  11. Dr Dragana Stjepanović Zaharijevski, Faculty of Philosophy, University of Niš,
  12. Dr Nikola Božilović, Faculty of Philosophy, University of Niš,
  13. Dr Mirjana Kristović, Faculty of Philosophy, University of Niš,
  14. Dr Milivoja Pavlović, Faculty of Culture and Media, Megatrend University,
  15. Dr Vladimir Vuletić, Faculty of Philosophy, University of Belgrade,
  16. Dr Predrag Simić, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, ,
  17. Dr Todor Kuljić, Faculty of Philosophy, University of Belgrade,
  18. Dr Petar-Emil Mitev, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria,
  19. Dr Ionut Cojocaru, Lumina University Bucharest, Romania,
  20. Dr Vasil Prodanov, Institute for Philosophical Research, Sofia, Bulgaria,
  21. Dr Nikolai Genov, Free University, Berlin, Germany,
  22. Dr Dumitru Otovescu, University of Craiova, Romania,
  23. Dr Petre Georgievski, Faculty of Philosophy, Skopje, Macedonia,
  24. Dr Srđan Vukadinović, University of Podgorica, Montenegro, ,
  25. Dr Ivan Cvitković, Faculty of Political Sciences, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
  26. Dr Sergej Flere, University of Maribor, Slovenia,
  27. Dr Haralambos Tcekeris, Atens Panteion University, Grece
  28. Dr Abidin Temizer, Balikesir University, Turkey
  29. Dr Siniša Tatalović, Faculty of Political Sciences, Zagreb, Croatia,
  30. Dr Vjeran Katunarić, University of Zadar, Croatia, ,
  31. Dr Valentin Salenko, Lomonosov Moscow State University, Russia
  32. Dr Pavel Olhov, Belgorod National Research University, Russia
  33. Dr Braco Kovačević, Faculty of Political Sciences, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina,
  34. Dr Neville S. Arachchige Don, International Research Foundation for Development, San Francisco, USA

 

Supplementary Files