Исходишта

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Када је на предлог унив. проф. др Михаја Н. Радана, уз подршку групе српских интелектуалаца из Румуније, основан 09. 10. 2013. године у Темишвару Центар за научна истраживања културе Срба у Румунији  (ЦНИКСР) при Савезу Срба у Румунији, донета је и одлука да се покрене и часопис у којем да буду објављивани научни радови засновани на теренским истраживањима у банатским насељима са српским живљем у Румунији (који се сваке године врше у разним подручјима румунског Баната) и истраживањима архивске грађе о Србима у Румунији која ће спроводити ЦНИКСР. Већ наредне, 2014, године, такође у Темишвару, основан је часопис Исходишта као гласило ЦНИКСР.  Будући да је на 1. међународном научном скупу о духовној и материјалној култури банатских Срба одржаном 17-19. 10. 2014. године на Западном универзитету у Темишвару, који је организовао ЦНИКСР, договорена сарадња са Филозофским факултетом Универзитета у Нишу, у смислу укључивања нишких колега у истраживачки пројекат ЦНИКСР и заједничког издавања часописа, проширена је проблематика будућих истраживања на Србе из мултиетничких средина и периферних  области.

Први број часописа Исходишта штампан је 2015, а задњи, 5. број  изашао је из штампе 2019. године. У часопису објављују се стручни радови из више области духовне и материјалне културе Срба из наведених подручја – лингвистике (дијалектологије, лексике и др.), етнологије, етнолингвистике, историје, књижевности, цркве, социологије и др. Основни циљ часописа јесте да се објављивљњем научних радова конзервише и спаси од заборава духовна и материјална култура (она која се до данас сачувала), првенствено банатских (који неће дуго опстати на тим просторима) али и других Срба из рубних, периферијских области.

 

Уредништво часописа "ИСХОДИШТА"

 

Главни и одговорни уредник:

 • Проф. др Михај (Миља) Н. Радан

Уређивачки одбор:

 • Проф. др Снежана Гудурић, Универзитет у Новом Саду
 • Проф. др Марина Јањић, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Надежда Јовић, Универзитет у Нишу
 • Доц. др Александра Лончар Раичевић, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Горан Максимовић, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Јордана Марковић, Универзитет у Нишу
 • Проф. др Софија Милорадовић, Институт за српски језик САНУ, Београд
 • Проф. др Радивоје Младеновић, Универзитет у Крагујевцу
 • Проф. др Октавија Неделку, Универзитет у Букурешту
 • Проф. др Михај (Миља) Н. Радан, Западни универзитет у Темишвару
 • Проф. Димитрије Савић, Западни универзитет у Темишвару
 • Проф. др Срето Танасић, Институт за српски језик САНУ, Београд
 • Доц. др Миљана Радмила Ускату, Западни универзитет у Темишвару
 • Доц. др Данијела Костадиновић, Универзитет у Нишу
 • Др Мирјана Бојанић Ћирковић, Универзитет у Нишу
 • Доц. др Маца Царан Андрејић, Западни универзитет у Темишвару

Рецензенти:

 • Проф. др Марина Јањић
 • Проф. др Надежда Јовић
 • Доц. др Александра Лончар Раичевић
 • Проф. др Јордана Марковић
 • Проф. др Софија Милорадовић
 • Проф. др Радивоје Младеновић
 • Проф. др Октавија Неделку
 • Проф. др Жива Милин
 • Проф. др Михај (Миља) Н. Радан
 • др Драгана Радовановић
 • Проф. Димитрије Савић
 • др Биљана Сикимић
 • др Светлана Ћирковић
 • Доц. др Миљана Радмила Ускату
 • Проф. др Ирена Арсић
 • Доц. др Маца Царан Андрејић

Напомене:

 • Уређивачки одбор има у свом саставу 16 чланова
 • Чланови Уређивачког одбора потичу из следећих универзитетских центара (из Румуније и Србије) или института САНУ:
 1. Западни универзитет у Темишвару – Филолошки, историјски и теолошки факултет: 4 члана;
 2. Универзитет у Букурешту – Факултет иностраних језика и књиж.: 1 члан
 3. Нишки универзитет – Филозофски факултет: 7 чланова;
 4. Крагујевачки универзитет – ФИЛУМ: 1 члан;
 5. Новосадски универзитет – Филозофски факултет: 1 члан;
 6. Институт за српски језик САНУ: 2 члана.
 • 16 рецензента из Румуније и Србије.

 

ПРИЛОЗИ

 


 

ÎNCEPUTURI /ORIGINILE/

 

Centrul de Cercetări Științifice a Culturii Sârbilor din România (CCSCSR) ca parte integrantă a Uniunii Sârbilor din România a fost fondat la Timișoara în data de 9.10.2013 la inițiativa profesorului universitar dr. Mihai N. Radan, cu sprijinul unui grup de intelectuali sârbi din țară. În aceeași zi, s-a luat decizia de a iniția și o revistă periodică care să publice lucrări științifice bazate pe munca de teren (care se realizează anual în diferite zone din partea română a regiunii Banatului) în localități cu populație de etnie sârbă din regiunea Banatului românesc și cercetări ale documentelor de arhivă despre sârbii din România care ar fi realizate de CCSCSR. Încă din 2014, tot în Timișoara, revista periodică Începuturi  a fost fondată ca buletin științific al CCSCSR. Universitatea de Vest din Timișoara, gazda primei conferințe științifice internaționale despre cultura spirituală și materială a sârbilor din regiunea Banatului, desfășurată în perioada 17-19 octombrie 2014, a convenit să colaboreze cu Facultatea de Filosofie a Universității din Niș, prin implicarea colegilor și cadrelor didactice din Niș în proiectul de cercetare al CCSCSR și publicarea în comun a revistei periodice, extrapolând astfel problema viitoarelor cercetări a sârbilor din zonele multietnice și/sau periferice.      

Primul număr al revistei Începuturi a fost tipărit în 2015, iar cel mai recent, al cincilea, a fost publicat în 2019. În revistă sunt publicate lucrări de cercetare din diverse domenii ale culturii spirituale și materiale ale sârbilor din regiunile menționate mai sus - lingvistică (dialectologie, lexicologie, etc.), etnologie, etnolingvistică, istorie, literatură, teologie, sociologie etc. Prin publicarea unor lucrări științifice, principalul obiectiv al revistei este păstrarea și conservarea culturii spirituale și materiale (cea conservată până în prezent), în special cea a sârbilor din regiunea Banatului (al cărei viitor este incert), dar și a celorlalte din zone izolate, periferice.

Redactor șef,

Prof. Univ. Dr. Mihaj N. Radan

 

Comitetul de redacție

 

Redactor șef:

 • Prof. univ. dr. Mihai Radan

Colegiul de redacție:

 • Prof. univ. dr. Snežana Gudurić, Universitatea din Novi Sad
 • Prof. univ. dr. Marina Janjić, Universitatea din Niš
 • Prof. univ. dr. Nadežda Jović, Universitatea din Niš
 • Lect. univ. dr. Aleksandra Lončar Raičević, Universitatea din Niš
 • Prof. univ. dr. Goran Maksimović, Universitatea din Niš
 • Prof. univ. dr. Jordana Marković, Universitatea din Niš
 • Prof. univ. dr. Sofija Miloradović, Institutul Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad
 • Prof. univ. dr.Radivoje Mladenović, Universitatea din Kragujevac
 • Prof. univ. dr. Octavia Nedelcu, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Mihai Radan, Universitatea din Timișoara
 • Prof. Dimitrije Savić, Universitatea din Timișoara
 • Prof. univ. dr. Sreto Tanasić, Institutul Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad
 • Lect. univ. dr. Miliana Radmila Uscatu, Universitatea din Timișoara
 • Lect. univ. dr. Danijela Kostadinović, Universitatea din Niš
 • Dr. Mirjana Bojanić Ćirković, Universitatea din Niš
 • Lect. univ. dr. Mața Țaran Andreici, Universitatea din Timișoara

Referenți științifici:

 • Prof. univ. dr. Marina Janjić
 • Prof. univ. dr. Nadežda Jović
 • Lect. univ. dr. Aleksandra Lončar Raičević
 • Prof. univ. dr. Jordana Marković
 • Prof. univ. dr. Sofija Miloradović,
 • Prof. univ. dr.Radivoje Mladenović
 • Prof. univ. dr. Octavia Nedelcu
 • Prof. univ. dr. Jiva Milin
 • Prof. univ. dr. Mihai Radan
 • Dr. Dragana Radovanović
 • Prof. Dimitrije Savić
 • Dr. Biljana Sikimić
 • Dr. Svetlana Ćirković
 • Lect. univ. dr. Miliana Radmila Uscatu
 • Prof. univ. dr. Irena Arsić
 • Lect. univ. dr. Mața Țaran Andreici

Note:

 • Colegiul de redacție este compus din 16 membri
 • Membrii Colegiul de redacție provin din următoarele centre universitare (din România și  Serbia) sau de la Institutul de Limba Sârbă al Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad:
 1. Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Litere, Istorie și Teologie: 4 membri;
 2. Universitatea din București – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.: 1 membru
 3. Universitatea din Niš – Facultatea de Filosofie: 7 membri;
 4. Universitatea din Kragujevac – Facultatea de Filologie și Arte: 1 membru;
 5. Universitatea din Novi Sad – Facultatea de Filosofie: 1 membru;
 6. Institutul Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad: 2 membri.
 • 16 referenți științifici din România și Serbia.