Годишњак за социологију

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Годишњак за социологију је покренут 2005. године са намером да постане редовна публикација Студијске групе (данас Департмана) за социологију Филозофског факултета у Нишу и да стручној и широј јавности учини доступним резултате најновијих истраживања – посебно оних која се тичу друштава у југоисточној Европи. Основно усмерење часописа јесте допринос даљем развоју и унапређењу научне делатности у области друштвено-хуманистичких наука.

Ово је часопис отвореног приступа што значи да је сав садржај бесплатно доступан корисницима или њиховим институцијама. Свима је дозвољено да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују или постављају линкове до текстова чланака, или их користе у било коју другу законом дозвољену сврху, без тражења претходне дозволе од издавача или аутора. Часопис не захтева трошкове обраде и објављивања чланака нити било које друге накнаде од аутора.

Годишњак за социологију је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије категоризовало као „Часопис националног значаја“ (М52) [https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/Lista-naucnih-casopisa-domacih-izdavaca-za-2022.pdf].

Годишњак за социологију објављује научне радове из области социологије, али и других друштвено-хуманистичких дисциплина: социјалне филозофије, антропологије, етнологије, економије, културологије/студија културе, политикологије, историје, социолингвистике, демографије, социјалне психологије, социјалне педагогије и других. Прихватају се и интер-/мултидисциплинарни радови. Објављују се радови на српском (хрватском, бошњачком), енглеском, немачком, руском и француском језику. Сви радови пролазе процедуру рецензије. Поред тога, часопис објављује стручне радове, приказе и осврте.

Од 2005. до 2011. године Годишњак за социологију је излазио једном у току године, а од 2012. године објављују се две свеске годишње.

Уредници часописа били су: Наталија Јовановић, Данијела Гавриловић, Бранислав Стевановић, Горана Ђорић, Драгана Стјепановић-Захаријевски и Милош Јовановић (садашњи уредник).

Више о историјату Годишњака за социологију, као и о периодичким публикацијама које су му претходиле, видети у раду: Драгана С. Захаријевски, Данијела Гавриловић, Горана Ђорић, Гордана Стојић – „Департман за социологију Филозофског факултета у Нишу 1971-2009“, У: Социологија у Србији 1959-2009 – институционални развој, приредила Марија Богдановић, стр. 135-158. Београд: Службени гласник, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2009.

 

РЕДАКЦИЈА Годишњака за социологију

 

Међународни уређивачки одбор ГОДИШЊАКА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

 

Прилози

 


 

THE SOCIOLOGICAL Annual

 

The Sociological Annual was launched in 2005 with the intention of becoming a regular publication of the Study Group for (now Department of) Sociology at the Faculty of Philosophy in Niš and making the results of the latest research, especially that concerning societies in Southeast Europe, available to the expert and general public. The Journal mainly focuses on contributing to the further development and advancement of scientific activity in the field of social sciences and humanities.

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or their institution. All users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. The journal does not require article processing charges or any other author fees.

The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia has categorized the Sociological Annual as а “Nationally significant journal” (М52) [https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/Lista-naucnih-casopisa-domacih-izdavaca-za-2022.pdf].

The Sociological Annual publishes scientific papers in the field of sociology, as well as other socio-humanistic disciplines: social philosophy, anthropology, ethnology, economics, cultural studies, political science, history, sociolinguistics, demographics, social psychology, social pedagogy and the like. Inter-/multi-disciplinary articles are also accepted. Papers are published in Serbian (Croatian, Bosnian), English, German, Russian and French. All papers undergo a review procedure. In addition, the Journal publishes professional articles, reviews and overviews.

From 2005 to 2011 the Sociological Annual was published once a year, and since 2012 it has been published biannually.

Previous Journal editors include: Natalija Jovanović, Danijela Gavrilović, Branislav Stevanović, Gorana Đorić and Dragana Stjepanović-Zaharijevski.[3] Miloš Jovanović is the current editor-in-chief.

For more on the history of the Sociological Annual and the periodicals that preceded it, please see: Dragana S. Zaharijevski, Danijela Gavrilović, Gorana Đorić, Gordana Stojić – „Departman za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu 1971-2009“, in: Sociologija u Srbiji 1959-2009 – institucionalni razvoj, priredila Marija Bogdanović, pp. 135-158. Beograd: Službeni glasnik, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.

 

Editorial Board OF THE SOCIOLOGICAL ANNUAL

 

International Editorial Board OF THE SOCIOLOGICAL ANNUAL

 

Supplementary Files