Издања Филозофског факултета у Нишу


Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу

Издавачки центар Филозофског факултета

Издавачки центар Филозофског факултета Универзитета у Нишу представља организациону јединицу која од свог оснивања, 2011. године, на систематичан и афирмативан начин пружа подршку научној делатности високообразовне институције у оквиру које постоји. Од свога оснивања до данас у Издавачком центру је неколико стотина рукописа монографија, уџбеника, зборника, часописа и других врста академских издања припремљено за штампу, те публиковано.

Укупан број публикација које на годишњем нивоу изда Издавачки центар Филозофског факултета креће се у распону од 40 до 55, и тај резултат постиже се са троје запослених међу којима су Маја Стојковић (доктор филолошких наука – ангажована на месту руководиоца и лектора Центра), Дарко Јовановић (дипломирани графички дизајнер – ангажован на месту самосталног стручно-техничког сарадника за графички дизајн) и Милан Ранђеловић (дипломирани графички дизајнер – ангажован на месту самосталног стручно-техничког сарадника за техничку припрему рукописа за штампу). Поред монографија и уџбеника, посебну важност треба придати значајном броју часописа (12), као и респектабилном броју зборника, који се креће у распону од 12 до 16 на годишњем нивоу. Наведени бројеви доказ су високе продукције једне, према броју запослених, мале организационе јединице, која је у сфери научне издавачке делатности, могло би се рећи, без конкуренције, не само у  нашој земљи већ и у региону. Истодобно треба истаћи да су овакви резултати, који се не односе само на квантитет већ и на квалитативна својства издања, препознати и од стране стручне јавности, те је Издавачком центру Филозофског факултета на 48. сајму књига у Нишу додељена награда „Иницијал“ за дело које афирмише књигу. У сарадњи са Рачунарским центром, Издавачки центар одржава сопствени портал, који је од 2020. године повезан и са међународним системом доступности и размене информација CrossRef. Издавачки центар на разним пословима интензивно сарађује и са Библиотеком Филозофског факултета.

Издавачки центар поред подршке коју пружа у развоју и афирмацији научноистраживачке делатности Факултета, током времена је делокруг својих активности проширио и ускладио са потребама институције. Препознавши интерес Факултета који се заснива на отворености и приступачности младим генерацијама жељним знања и усавршавања и потребе да их упозна са радом и начином свог функционисања, те са могућностима које им има понудити, од октобра 2016. године је један део организационе политике Издавачког центра усмерен управо на промотивне активности Факултета, као важног сегмента афирмације Филозофског факултета на тржишту знања. Стога је један део активности Центра везан управо за израду информатора, флајера, плаката те свих других промотивних и рекламних материјала, који омогућавају видљивост и здраву компетитивност Филозофског факултета на пољу васпитно-образовног и научног рада. У том смислу је такође Филозофски факултет препознат као лидер. Подршка Издавачког центра активностима Факултета огледа се и у изради сертификата, уверења, диплома и разних врста потврда, које не спадају само у редовне активности Факултета већ и у оне које се најдиректније тичу развоја научне мисли, а манифестују кроз помоћ и подршку у реализацији и организацији научних скупова, конференција, семинара и радионица.

Стављајући акценат на континуирани развој и усавршавање, са јасно дефинисаним циљем праћења новина и усклађивања свог рада са потребама времена и тенденција васпитно-образовног и научног рада, Издавачки центар Филозофског факултета ће наставити да негује своју примарну оријентацију везану уз подршку научној делатности у виду публиковања академских издања, али ће истовремено настојати да прати трендове у области образовања, потребе новог доба, као и његове тековине и промене из њих произашле, те ће тим потребама прилагодити и значајан део свог радног ангажмана.


Историјат Издавачког центра

Издања Филозофског факултета и оснивање Издавачког центра Филозофског факултета ваља везати за име декана Горана Максимовића. Издавачки центар његовом је заслугом постао стварност нишког и српског универзитетског и културног живота.

Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу званично постоји од 1. октобра 2011. године, али активности му се поклапају са почетком рада на оснивању; то је месец мај. Мисао о стварању оваквог центра је, ме­ђу­тим, много старија и во­ди до имена дво­ји­це ра­ни­јих деканâ Филозофског факултета – Веселина Илића и Драгана Жунића.

Филозофски факултет је до кра­ја 2011. године имао че­тр­де­сет три објављена наслова. Ту убрајамо ис­тра­жи­вач­ка де­ла, мо­но­гра­фи­је, уџбенике, зборнике са научних скупова, приручнике, периодичне публикације попут годишњака и часописа... Од поменутог броја, осам­на­ест књига носи знак Издавачког центра.

Неко се може упитати: Ако је Филозофски факултет и досад имао развијено издаваштво, чему нова јединица у систему већ потврђених наставних и других служби високошколске установе?

Улога и функције просветно-академских, научних, уопште културних установа мењају се у времену и споља и изнутра.

Први захтев је: известан виши ред у факултетском раду, као и друкчије, добу у којем живимо примерено афирмисање то­га рада.

Други: темељно отварање за нове и шире, пријемчивије облике факултетских активности.

Трећи захтев подразумева непосредну и делотворну међуфакултетску сарадњу, то јест тип сарадње који се не завршава у наставничким разменама и пролазним учешћем на научним скуповима и конференцијама, већ почива на живом присуству универзитетских радника кроз њихова дела, и на интерференцији идеја које се развијају или владају на истородним факултетима различитих средина.

С једне стране је, дакле, критичко утврђивање и емисија вредности остварених на Филозофском факултету у Нишу у домену филолошких и друштвених на­у­ка.

Са друге стране, на де­лу је фор­ми­ра­ње прво духовне заједнице српских филозофско-филолошких факултета, а онда, на истом основу, и духовне заједнице нашег факултета са сродним страним факултетима.

Такви послови не могу се вршити од прилике до прилике, стихијно, према потреби тренутка; сем воље, они захтевају план­ски рад, висока мерила, поступност, истрајност.

Да би упра­во том изазову одговорио на најбољи могући начин, Филозофски факултет у Нишу основао је Издавачки центар, видљиво јемство амбиција да своју традицију потврди и афирмише, а уједно и настави да је, у заједници са другим српским и страним филозофско-филолошким факултетима – шири и бо­га­ти.

Јо­ван Пеј­чић


Издања Филозофског факултета у Нишу се могу купити преко књижаре "TR UNIGRAF X COPY", Ћирила и Методија 3/3, 18105 Ниш (телефон: 018/237-777, e-mail: )