Годишњак за педагогију

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Часопис Годишњак за педагогију објављује оригиналне научне радове, претходна саопштења, прегледне радове, теоријске радове, стручне радове и приказе из области васпитања и образовања, који нису претходно објављени, и нису истовремено поднети за објављивање у некој другој публикацији. Важан критеријум селекције радова јесте друштвена релевантност анализиране теме. Рукописи треба да буду припремљени према стандардима часописа. Часопис објављује радове на српском и енглеском језику.

Тип издања: академски научни часопис који се рецензира.

Теме: из наука и научних дисциплина које третирају васпитно-образовни процес на свим нивоима васпитања и образовања у циљу његовог унапређења и модернизације.

 

Реч уредника

 

Двадесет година постојања Департмана за педагогију на Филозофском факултету Универзитета у Нишу свакако је релативно кратак период за вредновање евентуалне успешности већих димензија. Осим утемељења основних, мастер и докторских академских студија, Департман за педагогију се може похвалити и постојањем Центра за педагошка истраживања. Мишљења смо да целина свакако не би била заокружена без постојања и релевантне научне публикације. Такву публикацију је Департман за педагогију Филозофског факултета, уз свесрдну помоћ управе Факултета, покренуо и припремио за публиковање.

У том смислу, педагошкој научној и стручној јавности, али и свима које занима васпитно-образовна тематика, Департман за педагогију Филозофског факултета у Нишу дарује публикацију – Годишњак за педагогију. Посебну част и задовољство би нам представљало учешће и придруживање осталих колега из научне и стручне јавности из земље и иностранства, у циљу даље популаризације и развоја педагошке науке, али и свих других научно-стручних подручја која обухватају проучавања проблематике васпитно-образовне делатности. Такође, часопис ће увек бити отворен за сарадњу, и оставити довољно простора за пружање подршке развоју научног подмлатка.

Уз отворени позив на сарадњу, и са искреном надом и амбицијама ка успешности исте, сваку евентуалну критику прихватићемо као добронамерну, усмерену на побољшање квалитета Годишњака.  

Главни и одговорни уредник
Др Јелена Петровић

 

РЕДАКЦИЈА Годишњака за ПЕДАГОГИЈУ

 

 • Др Марјан Блажич, Педагошки факултет, Универзитет у Љубљани, Словенија
 • Др Милан Матијевић, Учитељски факултет, Свеучилиште у Загребу, Хрватска
 • Др Данимир Мандић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, Србија
 • Др Оливера Кнежевић Флорић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
 • Др Марина Матејевић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 • Др Вера Стојановска, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Македонија
 • Др Јелена Максимовић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 • Др Мариана Крашован (Mariana Crașovan), Факултет за социологију и психологију, Универзитет у Темишвару, Румунија
 • Др Зорица Станисављевић Петровић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 • Др Розалина Попова Коскарова, Педагошки факултет,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Македонија
 • Др Бисера Јевтић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 • Др Виара Гурова (Vyara Gyurova), Педагошки факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ у Софији, Бугарска
 • Др Снежана Маринковић, Учитељски факултет, Универзитет у Крагујевцу, Србија
 • Др Данијела Василијевић, Учитељски факултет, Универзитет у Крагујевцу, Србија
 • Др Марија Јовановић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 • Др Албена Чавдарова (Albena Chavdarova), Педагошки факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ у Софији, Бугарска
 • Др Саша Дубљанин, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Србија
 • Др Јелена Петровић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 • Др Милан Станчић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Србија
 • Др Анета Баракоска, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Македонија
 • Др Жана Бојовић, Учитељски факултет, Универзитет у Крагујевцу, Србија
 • Др Драгана Станојевић, Педагошки факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 • Др Марија Марковић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 • Др Франк Танги (Franck Tanguy), Универзитет Мишел Монтењ у Бордоу, ЕСПЕ (École supérieure du professorat et de l'éducation), Француска
 • Др Јелена Јевгењевна Рибњикова, Државни институт културе Кемеровски, Руска Федерација
 • Др Анита Рончевић, Педагошки факултет, Универзитет у Ријеци, Хрватска
 • Др Младен Вилотијевић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, Србија
 • Др Раденко Круљ, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини - Косовској Митровици, Србија
 • Др Драгана Јовановић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија

 

Прилози

 


 

The Pedagogical Annual

 

The Pedagogical Annual publishes authentic academic papers, paper presentations, review papers, theoretical papers, professional papers and critical reviews pertaining to education which have not been published nor submitted for publication in some other journals. Papers are selected on the basis of the social relevance of the analyzed topic. Manuscripts are to be prepared conforming to the journal standards and requirements. Papers published by this journal are issued in Serbian and English.

Type of journal: peer-reviewed academic journal

Topics: from all academic and scientific fields related to all levels of education with the purpose of its improvement and upgrading

 

A Word from the Editor

 

Pedagogy Department of the Faculty of Philosophy, University of Niš, was founded twenty years ago, which is undoubtedly a comparatively short period of time for the appraisal of any substantial scholarly achievement. However, it should be emphasized that, besides the establishment of bachelor, master and doctoral academic studies, Pedagogy Department founded the Centre for Pedagogical Research. These academic accomplishments deserved to be crowned by the publication of a relevant academic journal. The publication was thus started and prepared by Pedagogy Department of the Faculty of Philosophy and was supported by the Faculty management.

Pedagogy Department of the Faculty of Philosophy Niš hereby presents the academic journal entitled The Pedagogical Annual, which addresses the needs of scholars and professionals in the field of pedagogy. It is our great honour and pleasure to invite colleagues and experts in the field from Serbia and abroad to participate in this project aimed at further popularization and advancement of pedagogy as science, as well as other scientific fields pertaining to the study of education. Moreover, the journal is open to cooperation and is dedicated to continuing support of young scholars.

We invite colleagues and scholars to submit their papers in hope of a successful academic cooperation. Any remarks will be understood as benevolent suggestions intended for the improvement of the journal quality.  

Editor-in-chief
Dr Jelena Petrović

 

Editorial Board of the Pedagogical Annual

 

 • Dr Marjan Blažič, Faculty of Pedagogy, University of Ljubljana, Slovenia
 • Dr Milan Matijević, Teacher Education Faculty, University of Zagreb, Croatia
 • Dr Danimir Mandić, Teacher Education Faculty, University of Belgrade, Serbia
 • Dr Olivera Knežević Florić, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia
 • Dr Marina Matejević, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia
 • Dr Vera Stojanovska, Faculty of Philosophy, Saints Cyril and Methodius University of Skopje, North Macedonia
 • Dr Jelena Maksimović, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia
 • Dr Mariana Crașovan, Faculty of Sociology and Psychology, University of Timisoara, Romania
 • Dr Zorica Stanisavljević Petrović, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia
 • Dr Rozalina Popova Koskarova, Faculty of Pedagogy, Saints Cyril and Methodius University of Skopje, North Macedonia
 • Dr Bisera Jevtić, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia
 • Dr Vyara Gyurova, Faculty of Pedagogy, St. Clement of Ohrid University of Sofia, Bulgaria
 • Dr Snežana Marinković, Teacher Education Faculty, University of Kragujevac, Serbia
 • Dr Danijela Vasilijević, Teacher Education Faculty, University of Kragujevac, Serbia
 • Dr Marija Jovanović, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia
 • Dr Albena Chavdarova, Faculty of Pedagogy, St. Clement of Ohrid University of Sofia, Bulgaria
 • Dr Saša Dubljanin, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia
 • Dr Jelena Petrović, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia
 • Dr Milan Stančić, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia
 • Dr Aneta Barakoska, Faculty of Philosophy, Saints Cyril and Methodius University of Skopje, North Macedonia
 • Dr Žana Bojović, Teacher Education Faculty, University of Kragujevac, Serbia
 • Dr Dragana Stanojević, Faculty of Pedagogy, University of Niš, Serbia
 • Dr Marija Marković, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia
 • Dr Franck Tanguy, Bordeaux Montaigne University, ESPE (École supérieure du professorat et de l'éducation), France
 • Dr Jelena Jevgenjevna Ribnjikova, Kemerovo State University of Culture and Arts, Russian Federation
 • Dr Anita Rončević, Faculty of Pedagogy, University of Rijeka, Croatia
 • Dr Mladen Vilotijević, Teacher Education Faculty, University of Belgrade, Serbia
 • Dr Radenko Krulj, Faculty of Philosophy, University of Priština – Kosovska Mitrovica, Serbia
 • Dr Dragana Jovanović, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia

 

SUPPLEMENTARY FileS